آیا حکمی که غیابی و قابل واخواهی است یا مرحله تجدیدنظر را طی نکرده و قطعی نشده است، قابل اعتراض شخص ثالث است؟

۱۳۹۸/۰۶/۲۳
۷/۹۷/۳۲۱۱
شماره پرونده: ۳۲۱۱-۱۲۷-۹۷ ح

استعلام:
آیا حکمی که غیابی و قابل واخواهی است یا مرحله تجدیدنظر را طی نکرده و قطعی نشده است، قابل اعتراض شخص ثالث است؟

پاسخ:

بازگشت به استعلام شماره ۹۰۰۰/۲/۳۷۸۴/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ به شماره ثبت وارده ۳۲۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: گرچه در مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ واژه رأی به طور مطلق به کار رفته است، اما با توجه به دیگر مواد این قانون مانند ماده ۴۲۰ و نیز با عنایت به مشکلات مربوط به رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به رأی غیرقطعی، به نظر میرسد اعتراض ثالث موضوع مواد یادشده اختصاص به آراء قطعی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *