آیا احضار مشتکی عنه به عنوان مطلع دارای محمل قانونی است یا مشتکی عنه صرفاً به عنوان متهم قابل احضار است؟

۱۳۹۸/۰۸/۲۰
۷/۹۸/۱۲۶۰
شماره پرونده: ۱۲۶۰-۱۶۸-۹۸ ک

استعلام:
۱- آیا احضار مشتکیعنه به عنوان مطلع دارای محمل قانونی است یا مشتکی عنه صرفاً به عنوان متهم قابل احضار است؟

پاسخ:

بازگشت به استعلام شماره ۹۰۲۶/۹۴۶/۳۰۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ به شماره ثبت وارده ۱۲۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸، نظریه مشورتی این اداره کل در خصوص سؤال ۱، به شرح زیر اعلام میگردد: مطابق ماده ۲۰۴ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی، بازپرس میتواند شخصی را که حضور و تحقیق از وی برای روشن شدن موضوع ضروری است، به عنوان مطلع احضار نماید. بنابراین، تحقیق از مشتکی عنه که فعلا دلایل کافی بر توجه اتهام به وی وجود ندارد به عنوان مطلع و با رعایت حقوق ناظر به تحقیق از مطلعان از قبیل ماده ۲۱۳ قانون یاد شده، فاقد اشکال قانونی است. ضمناً پرسش دیگر به طور جداگانه بررسی و پاسخ آن ارسال می شود. لطفاً پرسش های متعدد راجع به موضوع های گوناگون در برگه ای جداگانه استعلام شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *