اهداف ما

  1. پوشش فراگیر خدمات حقوقی در سطح سازمانها و اشخاص حقیقی و حقوقی با رویکرد ارتقا فرهنگ حقوقی در کلیه ابعاد جامعه
  2. تسهیل دستیابی اشخاص به خدمات حقوقی به صورت جامع
  3. اطلاع رسانی حقوقی با هدف توسعه دانش حقوقی بازار و مدیران اجرایی سازمانها و اصناف
  4. توسعه داوری و حکمیت با رویکرد ترویج رسیدگی های غیر قضایی و کاهش پرونده های غیر مهم محاکم و کاهش هزینه های دادرسی
  5. برقراری رابطه حقوقی بامؤسسات حقوقی دیگر اعم از درون مرزی و برون مرزی جهت تبادل نظر مشاوره های همکاری مشترک و فی مابین
  6. توسعه فرهنگ حقوقی و وکالتی در گستره جامعه
  7. تلاش در جهت حصول صلح و سازش در اختلافات
  8. پیشگیری از وقوع جرایم و جلوگیری از تشکیل پرونده های متعدد حقوقی