انواع قتل

 قتل عمد:

۱- قصد فعل + قصد نتیجه= عمد. (بند الف ماده ۲۹۰).

۲- قصد فعل + عدم قصد نتیجه + عمل نوعاً کشنده است= عمد. (بند ب ماده ۲۹۰).
اصل، بر آگاهی است. (تبصره ۱ ماده ۲۹۰).

۳- قصد فعل + عدم قصد نتیجه + عمل نوعاً کشنده نیست. + مجنی علیه ویژگی خاص دارد= عمد. (بند پ ماده ی ۲۹۰).
اصل، بر عدم آگاهی است.(تبصره ی ۲ ماده ۲۹۰ ):

الف) علم و آگاهی به نوع عمل نسبت به وضعیت فرد؛
ب) علم و آگاهی به ویژگی خاص مجنی علیه.

۴- قصد فعل + قصد نتیجه + مشخص نبودن فرد= عمد. (بند ت ماده ی ۲۹۰).

 قتل شبه عمد:

۱- قصد فعل + عمل مشمول جنایات عمدی نیست= شبه عمد. (بند الف ماده ۲۹۱) :

الف) نوعا کشنده نیست.
ب) عدم قصد نتیجه؛
ج) عدم ویژگی خاص مجنی علیه.

۲- عدم قصد فعل + خطا یا تقصیر جزایی= شبه عمد. (بند پ ماده ۲۹۱).

 قتل خطای محض:

نه قصد فعل + نه قصد نتیجه + تقصیر خطایی وجود ندارد= خطای محض. (بند پ ماده ۲۹۲).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *