معرفی وکیل کیفری خوب در تهران

انواع دادخواست در دادگاه

۱ )دادخواست نخستین : سندی است که به وسیله آن خواهان با تسلیم ادعاها،ادله و خواسته خود به دادگاه درخواست رسیدگی و صدور رای میکند که در واقع دادرسی در این مرحله آغاز میشود.

۲ )دادخواست واخواهی : محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض کند.

۳ )دادخواست طاری : دادخواستی که در جریان دعوای اقامه شده تقدیم میگردد که این دادخواست باید با دادخواست در حال اقامه ارتباط کامل داشته باشد یا سر منشایی از آن باشد.

۴ )دادخواست اضافی : سندی است که خواهان علاوه بر دعوای قبلی دعوای دیگری مطرح میکند.

۵)دادخواست متقابل : سندی است که خوانده اصلی متقابلا علیه خواهان اصلی دعوایی مطرح میکند.

۶ )دادخواست جلب ثالث : سندی که به وسیله ان شخص ثالث به دادرسی جلب میشود.

۷)دادخواست ورود ثالث : سندی که به وسیله ان شخص ثالثی وارد دادرسی میشود.