الزام به تمکین در صورت سکونت زوجه در منزل مشترک

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۸۰۲۱۶۶۰۱۳۰۵
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۰۱/۱۶

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی الف. د. فرزند ع. با وکالت ف.ص.م. به طرفیت همسرش خانم الف. غ. فرزند ر. به خواسته تمکین دادگاه ضمن احراز رابطه زوجیت دائم بین خوانده و خواهان بر اساس سند نکاحیه و اسناد سجلی نظر به اینکه خوانده در منزل تعیین شده از سوی زوج سکونت دارد و این ادعا مورد قبول وکیل خواهان نیز می‌باشد مورد از موارد تحصیل حاصل محسوب می‌شود علی‌هذا دادگاه با لحاظ عدم وجاهت قانونی خواسته موجه ندانسته و حکم به رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۶۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران – محمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. د. با وکالت خانم ص.م. به طرفیت خانم الف. غ. نسبت به دادنامه شماره ۱۷۳۲ مورخه ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ صادره از شعبه ۲۶۶ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر صدور حکم تمکین صادر شده است به دلیل این‌که زوجه در منزل زوج سکنی دارد و با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید می‌شود. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عبدالغفار آل حبیب – علی محمد علیخانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *