اقدام علیه حریم خصوصی زوجه توسط زوج، از طریق نصب دوربین مداربسته در اتاق خواب از مصادیق عسروحرج زوجه میباشد.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۱۰/۰۷

 رای دیوان:

اعتراض فرجامخواه با توجه به مندرجات پرونده وارد نیست و رأی دادگاه بنا به جهات و دلایل منعکس در آن و اقدام و رفتار غیراخلاقی و بدون مجوّز قانونی فرجامخواه نسبت به زندگی خصوصی فرجامخوانده مبنی بر نصب دوربین فیلم برداری در اتاق خواب و سالن (هال) منزل مسکونی و فیلم برداری از روابط خاص زناشویی و اظهارات زوج در این مورد و مدافعات بلااثر نامبرده و وکیل او در توجیه علّت فیلمبرداری و مداخله دادستان محترم برابر مندرجات پرونده کیفری و رعایت تشریفات دادرسی مخالف قانون نمی باشد لذا مستنداً به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ رأی فرجامخواسته ابرام میگردد.

شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور