اقدام شهرداری در تهاتر متراژ کسر شده از زمین با اعطای تراکم باید به صورت توافقی باشد و تهاتر قهری پذیرفته نیست.

شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۸۱۸
مورخ :۱۳۹۱/۰۹/۲۹

رای دیوان

در خصوص شکایت آقای (ک.الف) به طرفیت شهرداری تهران به خواسته فوق الاشعار (تصدیق ورود خسارت) با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه دفاعیه طرف شکایت که به شماره… در دفتر ثبت لوایح این شعبه ثبت گردیده است نظر به اینکه شهرداری ادعا نموده در قبال متراژ کسر شده از زمین شاکی بعد از اجرای طرح اعطای تراکم بر اساس متراژ منعکس در سند مالکیت شاکی صورت گرفته و بدین وسیله تهاتر صورت گرفته در حالی که تهاتر این چنینی نیاز به توافق طرفین دارد و شهرداری توافق نامه مالک را ارائه ننموده است بنابر این دعوی مطروحه را ثابت تشخیص و به استناد مواد ۷، ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و تصدیق خسارت شاکی نسبت به مساحت کسر شده از زمین وی صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.

رئیس شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری