اعتراض به دستور اجرا مانند ادعای بذل یا پرداخت مهریه در صلاحیت دادگاه می باشد اما اعتراض به شیوه اجرا مانند ادعای توقیف مستثنیات دین در صلاحیت رییس اداره ثبت می باشد.

تاریخ دادنامه قطعی :
۱۴۰۱/۰۳/۳۰

خلاصه جریان پرونده:
شعبه ۱ دادگاه خانواده شهرستان دورود * به موجب دادنامه شماره ۷۶۲۳ – ۱۴۰۱/۲/۱۰ چنین اظهار نظر نموده است:
” در خصوص دعوی اقای ب. ف. به طرفیت خانم ز. ز. مبنی بر ابطال اجراییه شماره ۱۴۰۰۴۱۸۲۳۴۲۰۰۰۲۷۴ اصداری از سازمان ثبت اسناد و املاک بدوا توقف عملیات اجرایی موضوع توقیف خودرو پژو ۴۰۵ به شماره شهربانی ۹۳۹ ص ۱۲ ایران ۳۰ از ان جایی که اعتراض به دستور اجرا مانند ادعای بذل یا پرداخت مهریه در صلاحیت دادگاه می باشد. و اعتراض به شیوه اجرا مانند ادعای مستثنیات دین در صلاحیت رییس اداره ثبت می باشد. ضمن نفی صلاحیت از خود به استناد مواد ۳٫۲، ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۳۲/۰۶/۲۷ ماده ۱۶۹ ایین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرف رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک مصوب ۸۷/۰۶/۱۱ با اصلاحات بعدی ۲۶٫۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی رییس اداره ثبت محل صادر و اعلام می نماید. قرار صادره قطعی است. ”
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرایت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به مراتب فوق، نظر به استدلال مذکور در قرار صادره، استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.، توجها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به اداره ثبت اسناد محول می گردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط./پژوهشگاه قوه قضائیه