اعتبار مبایعه نامه فاقد کد رهگیری

شماره دادنامه قطعی :
۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۵۲
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۰۱/۲۸

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای م. و. به وکالت از آقای د. ق. فرزند ح.الف. به طرفیت آقابان چ. ق. فرزند علی مجهول المکان الف. م.گ. فرزند علی و ر. محمد گودرزی فرزند الف. با وکالت آقایان ح.الف. د. و ع. ف. به خواسته تهیه مقدمات تنظیم سند رسمی شامل اخذ پایان کار صورت مجلس تفکیک و انتقال رسمی یک واحد آپارتمان از پلاک ثبتی ۸۴۷۴/۶۹۷۴ واقع در سبلان جنوبی کوچه زینلی پلاک ۳۷ طبقه چهار به مساحت حدود سی و پنج متر و چهل و دو سانتی متر و تحویل آن هر یک از دعاوی مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و جبران خسارت دادرسی به استناد قرار داد مشارکت و سند عادی بیع به این شرح که حسب مستندات پرونده خوانده ردیف اول تا خواندگان ردیف دوم و سوم قرار داد مشارکت در ساخت ملک منعقد و در تاریخ ۱۸/۱۰/۸۹ متعاملین توافق نمایند که طبقات اول و چهارم در سهم سازنده قرار گرفته و مشارلیه حق فروش قطعات خود را دارد خانم سیمین ره گوی فرزند صالح با وکالتی آقای حامد جوادی رهنمای حقیق دعوی را به عنوان وارد ثالث با خواسیته تنفیذ صحت تاریخ سند عادی مورخ ۱۴/۷/۸۹ و بطلان قرار داد مورخ ۱۵/۴/۸۹ و الزام آقایان ر. و الف. م.گ. به انتقال رسمی مبیع موصوف و به طرفیت کلیه اصحاب پرونده اصلی اقامه نموده و به استناد سند عادی بیع ادعا نموده اند که خواندگان ردیف اول و دوم ملک موصوف را به خواهان وارد ثالث فروخته و مبیع تحویل گردیده لذا طرح دعوی اصلی موجب تضییع حقوق موکل می گردد ضمن این که فروشنده دعوی اصلی به عنوان وکیل مالکین اقدام به فروش ملک ننموده نه به عنوان سازنده و با توجه به این که که فاقد چنین وکالتی بوده بیع موصوف فضولی می باشد هم چنین نسبت به تاریخ سند عادی بیع خواهان اصلی ادعای جعل نموده و مالکین نیز در مقام دفاع اعلام نموده اند که سازنده به تعهدات قرار دادی خود عمل ننموده و هر گونه نقل و انتقال حصه مشاعی باید با اذن مالکین صورت گیرد دادگاه نظر به این که اولاً به موجب استعلام ثبتی پیوست دادخواست ملک در مالکیت آقایان محمد گودرزی به ثبت رسیده و آنان به عنوان مالک حق هر گونه نقل و انتقال و یا انعقاد عقد نسبت به پلاک ثتبی متنازع فیه را دارند ثانیاً گرچه وکیل وارد ثالث نسبت به تاریخ سند عادی بیع خواهان اصلی ادعای جعل نموده است ولی با عنایت به این که مالکین به موجب ظهر قرار داد اجاره فروش حصه سازنده به غیر را اعطا نموده اند و خوانده ردیف اول نیز به عنوان سازنده سهم خود را به خواهان اصلی انتقال داده لذا به فرض این که بیع خواهان اصلی موخر بر بیع وارد ثالث نیز باشد فروشندگان دعوی وارد ثالث اقدام به فروش حصه سازنده نمو ده اند واز این حیث بیع آنان فضولی تلقی می گردد و تقدم تاریخ بیع وارد ثالث نسبت به تقسیم عادی موثر در موضوع نیست زیرا حداقل این که تا آن تاریخ تقسیم نسبت به آپارتمانهای احداثی صورت نگرفته تا مالکین بتوانند آن را به نحو افراضی به غیر به فروش برسانند و بدین جهت دادگاه ادعای جعل تاریخ سند عادی بیع خواهان اصلی را موثر در موضوع ندانسته و با عنایت به این که عقد بیع محقق می شود بی ایجاب و قبول و توافق طرفین بر مبیع وثمن لذا دعوی خواهان اصلی را وارد دانسته و به استناد مواد ۳۳۸ ، ۳۶۲ ، ۳۶۷ قانون مدنی ، ۱۹۸ ، ۵۰۲، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان دعوی اصلی به تهیه مقدمات تنظیم سند و انتقال رسمی و تحویل آپارتمان موصوف به نام خواهان و هم چنین محکومیت خوانده ردیف اول آن به جبران خسارت دادرسی برابر با تعرفه صادر واعلام می دارد النهایه با عنایت به این که ملک در مالکیت خوانده ر دیف اول به ثبت نرسیده تهیه مقدمات و انتقال رسمی می بایست توسط مالکین به عمل آید . با توجه به مراتب فوق الذکر دعوی وارد ثالث را به استناد ماده ۱۹۷ این قانون وارد ندانسته و حکم به بطلان آن صادر واعلام میدارد رای نسبت به آقای چراغی علی ق. با توجه به ابن که مشارالیه مجهول المکان بوده و در جلسات رسیدگی حضور نیافته و لایحه ای تحویل نداشته و معرفی وکیل صرفا جهت مطالعه بوده و دفاعی به عمل نیامده غیابی ظرف مدت ۲۰ روز پس ازابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و نسبت به سایرین حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه های محترم تجدید نظر استان است .
رئیس شعبه ۱۲۶ عمومی_حقوقی تهران- یوسف یعقوبی محمودآبادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دعوای تجدیدنظرخواهی خانم س. ر. باوکالت آقای ح. رهنمای حقیقت بطرفیت تجدیدنظرخواندگان آقایان۱- ر. ۲- الف. آقا شهرت هردو م.گ. ۳- چ. ۴- د. شهرت هردو ق. (آقای د. ق. باوکالت آقای م. و. )نسبت به دادنامه شماره۷۳۵-۱۳۹۳/۷/۲۶ که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواندگان اول الی سوم به تهیه مقدمات تنظیم سند وانتقال رسمی یکباب آپارتمان واقع در طبقه چهارم ملک باپلاک ثبتی۶۹۷۴/۸۴۷۴ بخش۲ تهران وتحویل آن به تجدیدنظرخوانده چهارم وبطلان دعوای وارد ثالث تجدیدنظرخواه بوده مالاًوارد ودر خور اجابت است چراکه باعنایت به جامع اوراق ومسندات ابرازی که گویای مشارکت اولیه آقای چ. ق. باخواندگان اول ودوم در امر احداث ساختمان در پلاک فوق الاشعار وتعلق واحدهای اول وچهارم به سازنده بوده که برابرمبایعه نامه شماره۵۲۵۷۸۸_۸۹/۷/۱۴ باکد رهگیری ۱۰۷۰۰۱۳۱۷۷۶۴ واحد طبقه چهارم به تجدیدنظرخواه واگذار گردیده تحقیق این محکمه از احدی از مالکین (آقای ر. م.گ. )پیرامون کیفیت تنظیم مبایعه نامه اجمالاًحاکی از این امر است که بعلت اینکه مالکین هرکدام مالک سه دانگ مشاعی این پلاک بوده وبنام سازنده انتقالی صورت نگرفته بودبنا به خواست آقای چ. ق. ،مستقیماًدر مبایعه نامه تنظیمی بنام خریدار(تجدیدنظرخواه)نام وی وپدرش بعنوان فروشنده قید گردیدوآقای چ. نیز بعنوان احدی از شهود ذیل متن وظهرمبایعه نامه را امضاءومنقوش به اثرانگشت نمود.تادیه ثمن معامله نیز در بنگاه دروجه آقای چ. بعمل آمده وآپارتمان تحویل خریدار شده که دادگاه جهت نیل به واقع مبادرت به جلب نظریه کارشناسی در باب امضائات منتسب به آقای چ. ق. نموده که کارشناس رسمی خط وامضاءحسب لایحه وارده شماره۵۸۰-۱۳۹۴/۱۰/۲۳مراتب انتساب این امضائات به سازنده وفروشنده این آپارتمان تاییدنموده که نسبت به این نظریه اعتراض موثروقابل اعتنایی از ناحیه وکیل تجدیدنظرخوانده چهارم صورت نگرفته لذا مبانی امرگویای وقوع معامله ناقله باشرایط اساسی صحت مابین تجدیدنظرخواه وآقای چ. ق. است مضافاًاینکه قراردادمورخ۱۳۸۹/۴/۱۵ که جهت اثبات ادعاءتجدیدنظرخوانده چهارم در مورد همین آپارتمان ارائه شده با عنایت به اینکه وفق دفاعیات تجدیدنظرخوانده،درسامانه املاک ثبت نگردیده وحسب رویه معمول ومتعارف قبض واقباض ثمن وتسلیم بیع صورت نگرفته لذا مفادوتاریخ آن برابر معامله تجدیدنظرخواه بی وجه وغیرقابل استناد است نتیجتاًدادگاه با احراز شرایط وارکان دعوای تجدیدنظرخواه وتوجه به آثار وتعهدات مترتب برواگذاری آپارتمان مبحوث عنه بااجابت تقاضای تجدیدنظرخواهی واصله مستنداًبه ماده۳۵۸ ازقانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض وبااعمال مواد۱۹۰-۱۹۱-۱۹۶-۲۱۹-۲۲۰-۳۳۸-۳۶۲ ازقانون مدنی ومواد۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹ ازقانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تجدیدنظرخواندگان اول ودوم به حضور دریکی از دفترخانه های اسناد رسمی تهران وتنظیم سند رسمی انتقال اپارتمان صدرالذکر وپرداخت خسارات دادرسی توسط تجدیدنظرخوانده سوم اجماعاً له تجدیدنظرخواه صادر واعلام می نماید.درخصوص دعوای اصلی تجدیدنظرخوانده چهارم مبنی برالزام به واگذاری آپارتمان متنازع فیه دادگاه با لحاظ مراتب مرقوم که متضمن عدم حراز رابطه حقوقی معاملی مابین خواندگان با نامبرده بوده واینکه بافرض روابط معاملاتی با آقای چ. ق. که اکنون مجهوالمکان است چنین معامله ای توسط مالک تنفیذ نگردیده وعلی الاصول می بایست به همان شخص رجوع نماید لهذا دادگاه بااعمال مفهوم ماده۱۲۵۷ ازقانون مدنی حکم به بطلان دعوای وی صادر واعلام می نماید..راجع به دیگر ادعاهای مطروحه در دادخواست وارد ثالث(تنفیذ تاریخ معامله مورخ۸۹/۷/۱۴ وبطلان مبایعه نامه مورخ۱۳۸۹/۴/۱۵)باتوجه به حاکمیت اصل صحت نسبت به معامله اولیه ورسیدگی ماهوی نسبت به این بخش واینکه این دعوا مستلزم تقویم خواسته است که به کیفیت قانونی مطرح نگردیده دادگاه در این شقوق بااعمال ماده۳۵۶ ناظربه ماده۲ قانون مزبور قرار عدم استماع صادر واعلام می نماید.رای صادره قطعی است.
شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظراستان تهران – رئیس و مستشار
فرهادمرادی -​محمدجوادخیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *