اعاده دادرسی مخصوص احکام دادگاه‌هاست و در مورد آرای داوری قابل رسیدگی در دادگاه نیست.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۷/۰۲

شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۷۳۴

رای بدوی
در خصوص دادخواست آقای ح.ص. با وکالت الف.گ. به طرفیت خوانده س.ت. به خواسته اعاده دادرسی، دادگاه نظر به اینکه به موجب مقررات ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، اعاده دادرسی فقط نسبت به احکام قطعی ممکن است و در مانحن فیه حکم از سوی دادگاه صادر نشده است و تنها با درخواست الف.ی. از طرفین پرونده کلاسه ۸۹۰۱۰۹ موضوع دادخواست تقدیمی تعیین داور بوده که دادگاه در خصوص اختلاف قراردادی طرفین مبادرت به تعیین داور نموده است. علی‌هذا درخواست خواهان مطابق مقررات قانون نبوده و قابلیت استماع نداشته مستنداً به مواد ۴۲۶ و ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می‌ نماید. قرار صادره حضوری تلقی شده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌ باشد.
رئیس شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران – خیابانی

رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای ح.ص. با وکالت آقای الف.گ. به طرفیت آقای س.ت. نسبت به دادنامه قطعی صادره از این دادگاه به شماره ۵۹۲۲-۱۸/۱۱/۹۰ موضوع پرونده کلاسه بایگانی ۹۰۰۹۱۷ مسبوق به دادنامه شماره ۱۲۰-۱۹/۲/۹۰ شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران با تمسک به مقررات شق پنج ماده ۴۲۶ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی به شرح متن دادخواست تسلیمی اینک دادگاه با التفات به محتویات پرونده چون دادنامه قطعی صادره از این دادگاه مشعر بر رد تجدید نظرخواهی و تأیید قرار رد درخواست اعاده دادرسی صرفاً نسبت به حکم دادگاه متصور بوده و منصرف از قرار دادگاه می‌ باشد بنا به مراتب درخواست اعاده دادرسی مطروح مردود بوده و با استناد به مقررات یاد شده، قرار رد آن را صادر و اعلام می‌ نماید این رأی قطعی است.
رئیس شعبه۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه یاری – کرمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *