اصطلاح تغلیظ دیه چیست؟

هرگاه قتل عمد یا غیرعمد در ماه های حرام واقع شود موجب تغلیظ دیه خواهد بود، یعنی یک دیه ی کامل به اضافه ی یک سوم دیه ی کامل. در ضمن، در حکم تغلیظ دیه فرقی بین فرد بالغ و نابالغ وجود ندارد؛ سقط جنین پس از پیدایش روح اگر در ماه های حرام اتفاق بیافتد نیز مشمول تغلیظ دیه خواهد بود؛ همچنین است در مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت شود.

 ماه های حرام عبارتند از :

 ماه های حرام:
۱) رجب 
۲) ذی القعده
۳) ذی الحجه
۳) محرم