استشهادیه محلی می تواند از جهات پذیرش اعاده دادرسی باشد.

تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۳/۸/۵
شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۰۰۱۳۲۲
مرجع صدور:
شعبه ٣۵دیوانعالی کشور

رای دیوان

درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه آقای ح. نسبت به دادنامه شماره ۲۰۲-۰۵/۰۴/۹۲ صادره از شعبه ۳۶ تجدیدنظر تهران مآلاً وارد به نظر میرسد و به لحاظ وضعیت پرونده و دلایل اتهامی و مستندات ابرازی اخیر (استشهاد عده کثیری از اهالی محل) اقتضاء بررسی مجدد را دارد. زیرا آنگونه که از مفاد آرای صادره استنباط و استفهام میگردد تنها دلیل توجه اتهام به متهم کنونی، اظهارات دیگر متهم پرونده به نام آقای الف. میباشد که کالای قاچاق از وی کشف گردیده است و بیان داشته که کالا متعلق به متقاضی اعاده دادرسی است. غیر از اظهارات شخص مذکور دلیل دیگری مبتنی بر اثبات اتهام و توجه آن به محکوم علیه مشاهده نمیگردد. محکوم علیه مدعی است که فردی جانباز، مریض با سابقه بیماری قلبی و عمل قلب است و قادر به هیچ کاری نیست و اظهارات شخص اخیر به لحاظ کینه و عداوت ناشی از اختلاف ملکی با پدرش بوده است و به این علت او را مالک اجناس معرفی کرده است، هرچند این ادعا در پرونده محاکماتی نیز شده است ولی مفاد رأی هیچ دلالتی بر تحقیق پیرامون آن ندارد. با توجه به اینکه عده کثیری از اهالی محل با استشهاد مراتب به صدق و صحت اظهارات محکوم علیه شهادت داده اند و تحقیق از آنها به عنوان دلیل جدید خاصه با توجه به فقد هرگونه دلیلی دایر به مالکیت متهم و محکوم علیه بر اقلام مکشوفه چه بسا به بیگناهی وی منجر شود، لذا با لحاظ ملاک رأی وحدت رویه شماره ۲۵/۵۸-۰۱/۰۲/۱۳۵۹ هیئت عمومی دیوان محترم عالی کشور و مستند به بند ۵ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و جواز ماده ۲۷۴ همان قانون، ضمن تجویز اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه همعرض محاکم تجدیدنظر استان تهران ارجاع میگردد.
رئیس شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور