استرداد طلاجات

دعوای استرداد طلاجات با دعوای رجوع از هبه متفاوت بوده، لذا مهلت تغییر خواسته تا پایان جلسه اول دادرسی است.

شماره دادنامه قطعی :
۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۳۱۵
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۰۳/۲۷

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ب.خ. با وکالت س.ر. به طرفیت خانم ر.الف. با وکالت آقای ر.ح. به خواسته الزام خوانده به استرداد ۰۴/۶۵ گرم طلای ۱۸ عیار به انضمام خسارات دادرسی خلاصه اظهارات وکیل خواهان در دادخواست و جلسه رسیدگی به این شرح است که خوانده، زوجه دائمی موکل بوده است که طلاهای مذکور را به ایشان هبه کرده است لیکن علی رغم مطالبات مکرر، از استرداد خودداری کرده است و وکیل خوانده ضمن حضور و قبول ضمنی هبه دفاع کرده است که موکل طلاها را فروخته و بابت نفقه هزینه کرده است نظر به اینکه وکیل خواهان و خود خواهان ادعای مطالبه طلاها را در تاریخ ۱۳۹۳/۱/۱۵ کرده‌اند و تقاضای اتیان سوگند خوانده را کرده‌اند که با انجام تشریفات قانونی، خوانده جهت اتیان سوگند دعوت شد که در جلسه حاضر نشده و دادگاه با ملاک مواد ۲۳۷ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی سوگند را به خواهان واگذار کرده که ایشان سوگند یاد کرد که طلاها باقی است و خوانده نفروخته است با عنایت به‌ مراتب و نظر به اینکه وکیل خوانده دفاع موجه و قابل قبولی نکرده است و علاوه بر اتیان سوگند خواهان، اصول حقوقی از جمله اصل استصحاب اقتضاء بقاء عین موهوبه در ید متهب دارد لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده و مستنداً به مواد ۲۷۳-۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۸۰۳ قانون مدنی ضمن احراز رجوع خواهان به عین موهوبه و بقا آن در ید خوانده (متهب) حکم به محکومیت خوانده به استرداد طلاجات به شرح خواسته به‌ عنوان اصل خواسته و مبلغ ۱/۶۱۰/۰۰۰ ریال به‌ عنوان هزینه دادرسی و حق‌الوکاله طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهرسلیمی
 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ر.الف. نسبت به دادنامه شماره ۸۴۶ مورخه ۲۴/۷/۱۳۹۳ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن مشارالیها وفق رأی مذکور به استرداد طلاجات و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله محکوم شده است اعتراض وارد می‌باشد به شرح آتی: اولاً تجدیدنظرخوانده در دادخواست بدوی مسترد نمودن ۰۴/۶۵ گرم طلای ۱۸ عیار را مطرح کرده است ولیکن در جلسه آتی برخلاف ماده ۹۸ دعوی را به صورت رجوع از هبه مطرح کرده است در برگ ۲۶ پرونده منعکس است در حالیکه تا پایان جلسه اول این اختیار را داشته است. ثانیاً در برگ ۱۰ پرونده تجدیدنظرخوانده درخواست سوگند را کرده است در راستای ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی که گواه خود را به تاریخ ۱۳۹۳/۶/۱۹ معرفی نکرده است وکیل تجدیدنظرخوانده در لایحه ۱۳۷۷ مورخه ۱۳۹۳/۶/۱۹ درخواست اتیان سوگند از طرف تجدیدنظرخواه را نموده است در جلسه رسیدگی مورخه ۱۳۹۳/۷/۲۲ اتیان سوگند انجام گرفته برخلاف مواد ۲۷۴ و ۲۷۳ و ۲۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی. در کل دادگاه محترم چه در مورد خواسته تجدیدنظرخوانده دائر به استرداد طلاجات یا از باب رجوع از هبه وارد ماهیت نشده است آیا عین هبه موجود است یا نیست اگر موجود نیست به چه مدرکی هبه معوض است یا غیرمعوض. النهایه رأی صادره قرار تلقی، مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی نقض جهت رسیدگی به شعبه بدوی اعاده می‌شود رأی صادره قطعی است.
شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران-رئیس و مستشار/حمزه شریعتی – محمدعلی افشار/پژوهشگاه قوه قضاییه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *