استثنائات وارد بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده

۱ . دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول(۱۲ادم)
۲ . دعاوی راجع به ترکه ی متوفا(۲۰ادم)
۳ . دعاوی مربوط به شرکتها(۲۲ادم)
۴ . دعاوی توقف(ورشکستگی)(۲۱ادم)
۵ . دعوای اعسار(۲۴ادم)
۶ . دعوای خسارت(معمولا ضمن دعوای اصلی قابل مطالبه است)
۷ . دعاوی طاری(۱۷ادم)
۸ . اختلافات ناشی از اجمال یا ابهام احکام(۲۷قانون اجرای احکام)
۹ . اختلافات ناشی از اجرای احکام(۲۶قانون اجرای احکام)
۱۰ . دعوای ابطال دستور اجرای سند لازم الاجرا(ماده۲قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت ودفاتر اسناد رسمی)
۱۱ . دعاوی راجع به ثبت احوال(ماده قانون ثبت احوال)
۱۲ . درخواست دادرسی فوری(۳۱۱ادم)
۱۳ . درخواست تامین دلیل(۱۴ق ادم)
۱۴ . دادگاه های انتخابی

الف/دعاوی بازرگانی ودعاوی منقول ناشی از قرارداد
ب/دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت
ج/تعددخواندگان
د/تعدد اموال غیرمنقول