ارش البکاره

ارش البکاره در صورتی قابل مطالبه است که خواهان ثابت نماید که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیر دست بودن، حاضر به همخوابگی نامشروع شده است.

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۴۱۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۱۰/۲۵

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ه.م. با وکالت آقای ح.ر. به طرفیت آقای ی.م. به مطالبه ارش البکاره به انضمام خسارت مادی و معنوی و هزینه دادرسی و حق الوکاله از حیث صلاحیت مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال. با توجه به محتویات پرونده و مستند ابرازی از سوی خواهان و مدافعات خوانده، نظر به اینکه دلیلی مبنی بر اینکه خواهان در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیر دست بودن، حاضر به هم خوابگی نامشروع شده باشد، ارائه نشده است با استفاده از ماده ۹ قانون مسئولیت مدنی و استعانت از اصول کلی برائت و عدم اشتغال ذمه، حکم به بی حقی خواهان صادر می گردد. رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
🔹رئیس شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ تیموری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ه.م. با وکالت آقای ح.ر. به طرفیت آقای ی.م. نسبت به دادنامه شماره ۹۰/۶۸۳ صادره از شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بی حقی خواهان بدوی به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است، وارد نمی باشد. زیرا دادنامه تجدید نظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدید نظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ عنه را ایجاب نماید، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدید نظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند. مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/حجازی فر ـ فهیمی گیلانی/پژوهشگاه قوه قضاییه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *