ارتکاب قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول

چکیده:
 صرف تصور مهدور الدم بودن موجب سقوط قصاص نفس که حق اولیای دم مقتول است،نمی شود. و اثار زیانبار برای جامعه دارد. زیرا با این استدلال هر متهم به قتلی ممکن است.ادعای مهدور الدم بودن مقتول را بنماید. که در صورت اثبات صحت ادعای قاتل متهم از هر مجازاتی تبرئه می شود.

مستندات:
 ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی

تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۹/۱۱/۱۳

 
رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
پیرو دادنامه شماره /۵/۶ این شعبه که با فرجامخواهی وکیل متهم به قتل عمدی بنام اقای س. م. از دادنامه شماره – ۹۸/۲/۲۱ شعبه که با تصور مهدور الدم بودن مقتول بنام ف. ع. ق. ا. بعلت ارتباط نامشروع وی با همسر متهم به قتل با تیراندازی مستقیم به قصد قتل در مغازه مقتول در حضور دو نفر اورا در تاریخ ۹۳/۱/۲۱ به قتل رسانده بود این شعبه به استناد بند الف ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و قسمت اخر ماده ۳۰۳ همان قانون رای فرجامخواسته را طبق بند ۴ از فراز ب ماده ۴۶۹ قانون ایین دادرسی کیفری نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارسال داشته بود ( ص ۴۵۷ تا ۴۶۸ پرونده جلد دوم ) شعبه بعنوان شعبه همعرض رسیدگی مجدد بعمل اورده و پس از انجام تحقیقات لازم و رفع نقص پرونده در جلسه مورخه ۹۹/۲/۱۴ به شرح دادنامه شماره /۲/۲۳ ضمن تبریه متهم از قتل عمدی مستحق قصاص نفس به استناد ماده ۳۰۲ و قسمت اخر ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و مواد مرتبط مندرج در دادنامه حکم به محکومیت متهم به پرداخت دیه کامله در حق اولیای دم مقتول و تحمل ده سال حبس به استناد ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و یکسال حبس تعزیری بابت خروج غیرمجاز از مرز بدون گذرنامه و پنجسال حبس بابت نگهداری سلاح غیرمجاز غیرمکشوفه که ضبط ان منتفی شده است.با رعایت مقررات تعدد جرم و استنادا به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ( قبل از اصلاح ان بموجب قانون کاهش مجازاتهای تعزیری و اصلاح ماده ۱۳۴ مذکور ) محکوم کرده است. ( ص ۶۲۵ و ۶۲۶ و ۶۲۷ جلد سوم پرونده ) و پس از ابلاغ دادنامه در تاریخ ۹۹/۲/۲۴ به وکیل اولیای دم مقتول وکلای مدافع انان با تقدیم هفده برگ لایحه مشترک به وارده شماره ۸ /۳/۱۳ نسبت به رای صادره از شعبه *فرجامخواهی کرده اند که لایحه انان موقع مشاوره قرائت می شود. و اعتراض وکلای فرجامخواه تاکید براین دارد. که صرف تصور مهدور الدم بودن موجب سقوط قصاص نفس که حق اولیای دم مقتول است.نمی شود. و اثار زیانبار برای جامعه دارد. زیرا با این استدلال هر متهم به قتلی ممکن است.ادعای مهدور الدم بودن مقتول را بنماید. که در صورت اثبات صحت ادعای قاتل متهم از هر مجازاتی تبریه می شود. و اگر صرفا تصور مهدور الدم بودم متهم به قتل برای محاکم ثابت شود. قصاص نفس ساقط و مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر محکوم می گردد. زیرا مقتول موجب تحریک قاتل و ایجاد انگیزه قتل را فراهم کرده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ا. ب. ا. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای دکتر س. ع. م. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر درخواست ابرام رای فرجام خواسته وفق بند الف ماده ۴۶۹ قانون ایین دادرسی کیفری بشرح برگ جداگانه در خصوص دادنامه شماره /۲/۲۳ شعبه مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای
فرجامخواهی وکلای اولیای دم مقتول مرحوم بنام ف. ع. به شرح لایحه مفصل مشترک تقدیمی انان موجه نمی باشد. زیرا دادگاه با انجام تحقیقات کافی اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن مقتول را به نحوی که در دادنامه مشروح فرجامخواسته امده است.احراز نموده است.و در حکم خود به نص صریح ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲در سقوط قصاص نفس متهم س. م. استناد کرده است.و در مورد سایر اتهامات متعدد متهم نیز با رعایت ماده ۱۳۴ قانون یاد شده و تعیین حداکثر مجازاتهای تعزیری مبادرت به صدور رای کرده است.و از نظر شکلی و ماهوی ایراد موجه از طرف فرجامخواهان بعمل نیامده است.لذا با رد اعتراضات فرجامی انان رای فرجامخواسته مستندا به شق الف ماده ۴۶۹ قانون ایین دادرسی کیفری ابرام می گردد.
ا. ب. ا. م. س.