ارتفاع بیش از حد مجاز ساختمان، منوط به رعایت مشرفیت و سایه اندازی به ملک دیگری بوده و پروانه ساختمانی آن بخش که این مهم را رعایت نکرده، ابطال میگردد.

تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۱/۰۹/۲۹
شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۱۷۴۳

 رای دیوان

شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اعلام نموده مالک ملک روبروی ایشان واقع در کوچه بن بست با عرض ۵/۳ متر اقدام به اخذ پروانه ساختمانی و احداث ۶ طبقه ساختمان نموده و موجب سلب آسایش ایشان و مزاحمت و مشرفیت به ملک وی شده است، لذا تقاضای ابطال پروانه ساختمانی صادره را نموده است. شهرداری طرف شکایت در پاسخ به شکایت مطروحه ضمن پیوست تصویر پروانه صادره و عکسهای ساختمان مورد نظر، اعلام داشته پروانه ساختمانی مورد اعتراض شاکی شامل دو طبقه زیرزمین و سه طبقه روی زمین میباشد و این امر مطابق طرح تفصیلی مصوب ۱۳۸۸ است. با توجه به مراتب فوق و ملاحظه اوراق و مدارک پرونده و نظر به اینکه حداکثر ارتفاع مجاز در منطقه ۹ متر بوده و ارتفاع بیشتر از این مقدار منوط به رعایت [عدم] مشرفیت و سایه اندازی است و شهرداری مشتکیعنه نیز در نامه شماره … اذعان به مشرفیت و سایه اندازی قسمتی از طبقه سوم و راه پله سمت شمال شرقی نموده که البته حسب عکسهای تقدیمی و اعلام شهرداری مالک از اجرای این قسمت از ساختمان خودداری نموده است. علی ایحال شکایت مطروحه در قسمت فوقالذکر وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال پروانه ساختمانی شماره…. نسبت به آن بخش از طبقه سوم که به ملک شاکی سایه اندازی و مشرفیت دارد صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری