اراضی موات خارج از محدوده شهرها

مسئول تشخیص موات بودن زمین

براساس ماده ۱۲ قانون زمین شهری ۲۲/۰۶/۱۳۶۶ « تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی [ در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی ] است…» این در حالی است که مطابق  تبصره یک ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۳۰/۰۹/۱۳۶۵ « تشخیص موات بودن اراضی خارج از محدوده شهرها به عهده وزارت کشاورزی [ در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی ] است که از طریق هیأت ۷ نفره اقدام مینماید…»  بنابراین با توجه به این مقرره مشخص می گردد که تشخیص نوعیت زمین از لحاظ موات بودن یا نبودن در اراضی خارج از محدوده شهری به عهده وزارت جهاد کشاورزی است و در محدوده شهری این وظیفه به عهده وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.

مرجع اعتراض

براساس تبصره یک ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، مرجع اعتراض « دادگاه صالح » معرفی شده است، با توجه به مقررات قانون آئین دادرسی مدنی ( ماده ۱۲ )، دادگاه محل وقوع مال غیر منقول صالح به رسیدگی خواهد بود.

مهلت اعتراض

با توجه به اینکه در ماده واحده مزبور مهلتی برای اعتراض پیش بینی نشده است، بنابراین اعتراض به نظریه هیات هفت نفره نمی تواند موکول به زمان خاصی باشد و مشمول مرور زمان گردد، بنابراین معترض هر زمان می تواند به این تشخیص در دادگاه صالح اقامه دعوا کند

خواهان دعوا

به صراحت تبصره ماده واحده مزبور « متصرف فعلی » می تواند نسبت به تشخیص موات بودن زمین اعتراض نماید، منظور از متصرف فعلی  می تواند شخصی باشد که با اسناد عادی زمین را تحت تصرف دارد و یا مالک سند رسمی ( موضوع ماده ۲۲ قانون ثبت ) بنابراین ادعای برخی از دادگاهها مبنی بر ذی نفع نبودن شخصی غیر از مالک رسمی خلاف نص صریح ماده و برخلاف فلسفه وجودی آن است.

خوانده دعوا

چون مرجع تشخیص اراضی موات در خارج از محدوده شهرها اداره جهاد کشاورزی همان شهر است، خوانده دعوا اداره جهاد کشاورزی همان شهرستان خواهد بود. برای اطمینان سازمان جهاد کشاورزی استان مربوط را هم طرف دعوا قرار دهید.

خواسته دعوا

اعتراض به تشخیص موات بودن زمین و ابطال نظریه هیات هفت نفره اداره جهاد کشاورزی شهرستان … مبنی بر تشخیص موات بودن زمین با مشخصات …