ارائه دادنامه جدید مبنی بر برائت شرکاء جرم، موجب پذیرش تقاضای اعاده دادرسی شریک دیگر است

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۰۰۱۳۳۸
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۸/۰۶

خلاصه جریان پرونده

مستندات ابرازی محکوم علیه آقای الف. دلالت دارد به موجب دادنامه شماره ۱۲۵۸-۲۴/۱۱/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی جزایی … در پی شکایت شاکیه خانم م. به اتهام شهادت کذب در شورای حل اختلاف جهت اخذ حصر وراثت تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است و پرونده اتهامی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان … منجر به صدور کیفرخواست شماره ۰۰۵۷۷۳-۲۸/۰۸/۹۱ گردیده است؛ دادگاه پس از رسیدگی به اتهام متهم با توجه به شکایت شاکیه، تحقیقات مرجع انتظامی و دادسرا، مفاد قرار مجرمیت و اقرار متهم به شهادت در شورای حل اختلاف و عدم دفاع موجه بزهکاریش را محرز تشخیص و مستند به ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی نامبرده را به پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید. با اعتراض تجدیدنظرخواهی محکوم علیه شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۷۶-۲۶/۰۱/۹۱، اعتراض را منطبق با شقوق مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ندانسته و به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون مذکور با رد آن رأی تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می نماید. پس از آن محکوم علیه با تقدیم لایحه ای با استناد به دادنامه قطعی شماره ۷۵۱-۰۴/۰۷/۹۲ شعبه دوم تجدیدنظر همدان که به موجب آن دو نفر شاهد دیگر تبرئه شده اند از محضر ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی می نماید. پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است .

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه آقای الف. نسبت به دادنامه قطعی شماره ۰۰۰۷۶-۲۶/۰۱/۹۲ صادره از شعبه هشتم تجدیدنظر استان .. به پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی بابت ادای شهادت کذب می باشد وارد است؛ زیرا مستند ابرازی مشارالیه یعنی دادنامه قطعی شماره ۷۵۱-۰۴/۰۷/۹۲ شعبه دوم تجدیدنظر دلالت دارد که هم متقاضی و درخواست کننده حصر وراثت از اتهام تحصیل تصدیق برخلاف حقیقت (کلاهبرداری) و هم دیگر شهود به نام های آقایان ح. و ن. به جهات مندرج در رأی از اتهام ادای شهادت کذب برائت حاصل نموده اند و چون همان مبانی برائت در خصوص مستدعی اعاده دادرسی نیز صادق است و مستند مذکور به عنوان دلیل جدید موضوع بند ۵ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مؤثر در بی گناهی تشخیص داده می شود به استناد ماده ۲۷۴ همان قانون ضمن تجویز اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض محاکم تجدیدنظر .. ارجاع می گردد.
🔹شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور/پژوهشگاه قوه قضاییه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *