ادعای صوری بودن معامله، دعوی متقابل محسوب نشده و احتیاج به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۳۲۳
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۱۱/۰۷

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ص.ع. به وکالت از آقای ع.م. به طرفیت آقایان م.س. و م.ک. نسبت به دادنامه شماره ۸۹۰۳۲۹ مورخه ۲۳/۵/۸۹ صادره از شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن خواندگان دعوی به اسامی آقایان ۱- م.ک.۲- ع.م. را به فک رهن الزام به تنظیم سند رسمی وجه التزام قراردادی روزانه سیصد هزار ریال از تاریخ ۲۰/۴/۸۷ لغایت تنظیم سند رسمی پرداخت دو میلیون ریال بابت هزینه آب مصرف و سایر متفرعات دعوی محکوم نموده است. دادگاه از توجه به محتویات پرونده، اساس تجدیدنظرخواهی پیرامون صوری بودن معامله ملک مورد پرونده است. وکیل خواهان در لایحه تقدیمی پیوست دادخواست تجدیدنظرخواهی، اظهار نموده موکل، ملک موصوف در پرونده را به صورت صوری به خوانده ردیف اول (م.ک.) واگذار کرده و قصد انتقال ملک خود را نداشته، دادگاه محترم نخستین در رأی صادره استدلال کرده ادعای صوری بودن احتیاج به تقدیم دادخواست جداگانه دارد در حالی که این ادعا، دعوی متقابل محسوب نشده و احتیاج به تقدیم دادخواست جداگانه نداشته و ادعای مطروحه برای رد خواسته، مطرح شده این امر به صراحت در ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. صرفنظر از این امر نظر به اینکه مرتهن …بنابراین محکومیت خواندگان ردیف ۱ و ۲ به فک رهن صحیح نبوده و این دعوی متوجه آنها نمیباشد. مستنداً به بند ۴ ماده ۸۴ و ۸۹ ضمن نقض این قسمت از دادنامه قرار رد دعوی صادر مینماید و درخصوص سایر محکومیت ها نیز ملک در رهن میباشد و صدور حکم در وضعیت کنونی قابلیت استماع نداشته، مستنداً به مواد ۲ و۳۵۶ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه قرار رد دعوی صادر مینماید این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه