ادامه تحصیل منافاتی با تمکین زوجه از همسر ندارد و قانونگذار حقی برای زوج در منع اشتغال همسرش به تحصیل، ذکر ننموده؛ بنابراین حکم به رد دعوی منع اشتغال زوجه به تحصیل صادر می شود.

شماره دادنامه قطعی :
۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۰۰۸۵
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۰۱/۲۱

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای و. س. بطرفیت همسرش خانم ح. ف.ز. بخواسته منع اشتغال به تحصیل زوجه با این شرح که خواهان مدعی گردیده است همسر وی در دانشگاه تهران و مقطع کارشناسی ارشد مترجمی زبان مشغول به تحصیل می باشد و این تحصیل با توجه به عدم امکان کنترل وضعیت رفت و آمد وی و عدم امکان خروج زوجه از منزل مشترک بدون اذن همسر بر اساس فتاوای شرعی منافی با حیثیت و شان خانوادگی اینجانب می باشد لذا تقاضای صدور حکم ممانعت از ادامه تحصیل وی را دارم ، متقابلا زوجه در مقام دفاع اظهار نموده است صرفا ۲ واحد تا تاریخ فارق التحصیلی اینجانب مانده و این تحصیل اشتغال نبوده و منافاتی با مصالح خانوداگی یا حیثیت خانوادگی همسرم ندارد ، و در حال حاضر با توجه به اختلافات خانوادگی ۳/۵ سال است جدا از یکدیگر زندگی می کنیم چون اینجانب با ایشان بعنوان رئیس کاروان در زمان عمره دانشجوئی در حال تحصیل در دانشگاه تهران آشنا شدم و بعد با توجه به سفر زیارتی ایشان با همسر سابقشان دچار اختلافاتی شدیم و بعد هم به لحاظ اشتغال ایشان در شهر تهران حاضر به تمکین در منزل پدرشان در فیروز کوه نبودم ، تقاضای رد دعوی را دارم ، که مجددا خواهان اعلام نمود در صورت تمکین همسرش مخالفتی با ادامه تحصیل وی ندارد و دادگاه ضمن توصیه ایشان به سازش فرصتی را جهت حل اختلافات و مذاکره تحت نظارت دادگاه در اختیار ایشان قرار داد ، با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه تحصیل خوانده قانونا اشتغال به شغل تلقی نگردیده و تحصیل زوج در مقطع کارشناسی ارشد مترجمی زبان با عنایت به سابقه اختلافات طولانی و مفارقت جسمانی ۳/۵ ساله طرفین مخالف شئونات و حیثیت خانوادگی تلقی نگردیده و نظر به مبانی شرعی و تاکیدات و توصیه فریضه علم آموزی بر مرد و زن مسلمان و اظهارات زوج در جلسه رسیدگی مبنی بر اینکه در صورت تمکین مخالفتی با ادامه تحصیل زوجه ندارد ، دلیل و مدرک موجهی که موجبات قانونی منع اشتغال به تحصیل زوجه را فراهم نماید برای دادگاه احراز نشده است لذا دادگاه دعوی مطروحه را فاقد دلیل تشخیص و بر اسا ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید ، رای صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است .
دادرس شعبه ۲۷۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران – امیر رضا دهقانی نیا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظر خواهی آقای و. س. بطرفیت خانم ح. ف.ز. نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره ۱۶۶۸ مورخ ۹۴/۱۱/۲۱صادره از شعبه ۲۷۰ دادگاه عمومی خانواده که بررد درخواست منع اشتغال همسرش ازتحصیل علم اشعار دارد بنظر وارد نیست زیرا تحصیل علم حق مسلم زوجه ودر قانون اساسی جمهوری اسلامی به کسب آن تاکید شده است و ادامه تحصیل منافاتی با تمکین زوجه از همسرش نداردقانونگذار در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی حق شوهر را در منع اشتغال به شغل ، آن هم شغلی که منافی مصالح خانوادگی و یا مغایر حیثیت زن باشد عنوان ننموده است و حقی برای زوج در منع اشتغال همسرش به تحصیل ، قانونی نشده است زیرا اساسا” تحصیل علم نمیتواند منافی مصالح خانوادگی باشد بلکه به عکس میتواند باعث تشیید مبانی خانوادگی گردد لذا با رد اعتراض تجدید نظر خواه رأی تجدید نظر خواسته را که صحیحا” و موجها” و برابر موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده است به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی تایید می نماید این رأی قطعی است
شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظراستان تهران – رئیس و مستشار
​سید داود معنوی – عارفه مدنی کرمانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *