اختیار ولی قهری و قیم در تقاضای قصاص یا رضایت

نظریه مشورتی شماره ۸۷۰۹/۷ مورخ ۱۳۶۹/۳/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

پرسش: در قتل عمد آیا تقاضای قصاص متهم توسط ولی قهری صغار و قیم از دادگاه امکان پذیر هست یا خیر؟ و آیا ولی قهری و قیم می توانند بدون دریافت حقوق صغار اعلام رضایت نمایند یا خیر؟

مستنبط از ماده ۵۲ قانون حدود و قصاص این است که ولی دم یا قیم منصوب با رعایت غبطه صغیر و مجنون می تواند قصاص نماید یا آن را یه مال تبدیل کند و در انتخاب کم و کیف تبدیل حق قصاص صغیر و مجنون به دیه و نحوه اخذ آن صاحب اختیار است.