احراز مالکیت قطعی شاکی، شرط ضروری رسیدگی به بزه انتقال مال غیر است.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۸۲۶۴۳۴۰۲۱۹۵
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۰۹/۲۱

 

رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام ع. الف.فاقد مشخصات تکمیلی دیگر آزاد به علت عدم دسترسی به وی دایر بر کلاهبرداری ( از طریق فروش مال غیر ) موضوع کیفرخواست شماره ——-( بدون شماره ) مورخ ۹ / ۲ / ۹۴ دادستانی محترم شهریار نظر به محتویات پرونده با توجه به اینکه تحقق بزه فروش مال غیر فرع بر احراز مالکیت قطعی شاکی در ملک مورد ترافع می باشد و به حسب اوراق پرونده نامبرده با ارائه کردن یکسری قراردادهای عادی دست نویس که حسب متن به طور مستقیم و غیر مستقیم چند دانگ از ملک مورد بحث را خریداری کرده ، ادعای مالکیت نسبت به ملک دارای سابقه ثبتی می نماید و اسناد ارائه شده با حکومت ماده ۲۲ قانون ثبت نمی توانند قابلیت ترتیب اثر داشته باشند ، فلذا دادگاه به جهت عدم احراز مالکیت شاکی در ملک موصوف و درنهایت عدم اجتماع ارکان متشکله بزه آنرا غیر ثابت تشخیص مستند به اصل قانون اساسی و ماده ۴ ازقانون آئین دادرسی کیفری حکم برائت متهم را صادر واعلام می دارد . رای صادره ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ شهریار – رضایی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظر خواهی وکیل دادگستری خانم خ. ر. از جانب آقای م. ز.س. نسبت به دادنامه شماره ۰۷۵۹ مورخ ۹۴/۶/۱۵ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو شهرستان شهریار که به موجب آن و متعاقب اعلام شکایت (تجدیدنظرخوانده) آقای ع.الف.علیه نامبرده دایر به کلاهبرداری (فروش مال غیر) رای بر برائت ایشان صادر شده است، دادگاه: با بررسی اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه به موجب لایحه تجدیدنظرخواهی ابرازی ایراد و اعتراض موثر و مفیدی که موجب نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب و اساس آن را مخدوش نماید که منطبق با جهات مندرج در بندهای ۴۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (با اصلاحات بعدی) باشد، بعمل نیاورده و نیز نسبت به مبانی استدلال و نحوه استنباط قضایی و انطباق عمل ارتکابی با قانون از سوی دادگاه بدوی خدشه و ایرادی وارد بنظر نمی رسد و از حیث رعایت تشریفات دادرسی فاقد اشکال موثری است و مطابق مفهوم مخالف قسمت اخیر بند «ث»; ماده ۴۵۰ قانون مذکور بزه معنونه مقتضی تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین نمی باشد، بنابراین ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند «الف»; ماده ۴۵۵ قانون مذکور حکم بر تائید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۵۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران
نورالله خیر آبادی-دکتر محمد علی حسنی- علی اصغر حسینی/پژوهشگاه قوه قضاییه