احراز عنصر ضرری، شرط ضروری تحقق بزه جعل است.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۸۲۱۳۵۲۰۱۵۵۵
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۰۹/۰۱
 

رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام س.ز. ت. با وکالت س.م. دائر بر جعل امضاء اسناد مالی بدین توضیح که متهمه یک سری فیش با نام افراد مختلف به حساب موسسه فرهنگی خانواده واریز کرده است که شاکی مدعی است بعضی از این فیش ها را متهمه واریز کرده و امضاء ذیل آنها هم جعلی است از طرفی متهمه در مقام دفاع بیان نموده که صرفاً افرادی که بی بضاعت بوده و توان مالی خوبی نداشتند و درعین حال نیازمند مشاوره در امور خانواده بودند را ایشان مبالغ را از طرف آنها واریز کرده و به تعبیری ایشان نیت خیر خواهانه داشته دادگاه از توجه به اینکه در این جعل هیچ ضرری متوجه شاکی نشده از طرفی هیچ یک از افراد که فیشها بنام آنها واریز شده ادعای نداشته اند برعلیه متهمه و یکی از ارکان جعل عنصر ضرر مادی آن می باشد که در اینجا موضوعیت پیدا نمی کند و با توجه به اینکه متهمه نه تنها سوء نیتی نداشته بلکه حسن نیت داشته لذا به استناد ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی رای بر برائت وی صادر و اعلان می گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظراستان تهران است .
رئیس شعبه ۱۰۱۹ دادگاه کیفری ۲ تهران -علی عباس حمیدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیر عامل موسسه فرهنگی خ.الف. اقای ج.س. علیه تجدیدنظرخوانده س.ز. ت. نسبت به دادنامه شماره ۴۹۰ مورخ ۹۴/۵/۲۴ که به موجب آن با طرح شکایتی که مدیر موسسه علیه متهم تحت عنوان جعل امضاء اسناد مالی طرح نموده بلحاظ عدم احراز سوء نیت رای برائت صادرگردیده و شاکی نسبت به آن معترض و اذعان داشته که متهم یک زن خانه دار بوده و غیر شاغل و توان پرداخت مبالغ را نداشته ایشان مبالغ را دستی و نقدی دریافت و جهت ظاهر سازی و فریب موسسه مقداری از آن مبالغ را با هویت غیر واقعی و امضاء خود به حساب موسسه واریز می نمود حال نظر به اینکه با توجه به اظهارات تجدیدنظرخواه بظاهر هیچگونه از اقدام متهم ضرری به موسسه وارد نمی شده و نسبت به خیانت در امانتی که توسط متهم صورت گرفته بود نیز مجازات مقرر گردیده فلذا دادگاه با بررسی اوراق و محتویات بلحاظ عدم ارائه دلیل قانونی که موجبات نقض دادنامه را فراهم آورد و حکم صادره نیز وفق موازین شرعی وقانونی بوده مستندا به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را تایید می نماید . این رأی قطعی است .
شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار و مستشار
محمد داداشی- رضا مرادزاده/پژوهشگاه قوه قضاییه