احتساب مهریه مقتول به عنوان نصف دیه کامل برای قصاص

نظریه مشورتی شماره ۳۴۴۶/۷

مورخ ۱۳۶۴/۸/۲۷

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

پرسش : هرگاه مردی مرتکب قتل همسرش شود و پدر مقتوله با احتساب مهریه دخترش به عنوان نصف دیه کامل تقاضای قصاص نماید آیا مهریه زن را می توان به عنوان دیه محاسبه نمود یا خیر؟

هرگاه پدر مقتوله وارث منحصر باشد اقدام وی به پرداخت نصف دیه موضوع ماده ۴۴ قاننون حدود و قصاص با احتساب مهریه مقتوله که به صورت دین بر عهده زوج است اشکالی ندارد، اما اگر مقتوله جز پدر و مادر وارث دیگری داشته باشد چون مهر مانند سایر ترکه بین وراث تقسیم می شود موافقت همه آنان لازم است.