اجرت المثل ایام تصرف خودرو چیست؟

“اجرت المثل” به مفهوم بها و قیمتی بوده که آن را دادگاه یا عرف مشخص میکند و دو طرف بر سر این موضوع توافقی نداشته اند. به عنوان مثال در صورتی که شخصی ملک یا ماشین دیگری را بدون اجازه او تصرف کند؛ به این خاطر که غاصب محسوب میگردد میبایست اجرت و قیمت یا بهای مدت زمانی که خودرو را از فرد دریافت کرده است به وی پرداخت کند.

با فرض اینکه شما راننده تاکسی یا اسنپ و… هستید و از این طریق مشغول به کسب درآمد میباشید. اکنون بنابه عللی شخصی اتومبیل شما را تصرف کرده و آن را از دسترس شما خارج میسازد و یا خسارتی با تصادف به آن وارد میگردد که به طور مثال برای یک هفته به آن دسترسی نخواهید داشت. حال بابت هر روزی که شما با اتومبیل خود کار کرد اید میبایست اجرت المثل و خسارت به شما پرداخت شود.

در صورتی که شخصی خودرو را از شما دریافت کند و حتی تصرفی نیز نداشته باشد و تنها آن را در پارکینگ خود نگهداری کند، باز هم میبایست اجرت المثل بپردازد. زیرا این مهم است که شما را از خودرو محروم ساخته و این موضوع که خود از آن بهرهگیری نموده است یا خیر چندان اهمیتی ندارد.

به عنوان مثال چنانچه سارق خودرو شما را برباید و برای مدت یک ماه در محلی مخفی کند و حتی آن را هم مورد استفاده قرار ندهد از موقعی که میرباید و سپس توسط پلیس و… اتومبیل پیدا شود، آن سارق ملزم خواهد بود به میزان آن مدت به شخص مالک خسارت پرداخت کند حتی در صورتی که خود نیز از آن استفاده نکرده باشد.