اثبات جعلیت مبایعه نامه مورد استناد حکم دادگاه

چکیده:
در صورتی که مبایعه نامه ای در دعوی الزام به تنظیم سند و تحویل مبیع ارائه شده و حکم دادگاه بر اساس آن صادر شده باشد، دعوی اثبات جعلیت آن، مادامی که موجبی برای بی اعتباری دادنامه مذکور وجود نداشته باشد، مشمول اعتبار امر مختومه بوده و با قرار رد دعوی مواجه می شود.

شماره دادنامه قطعی :
۹۴۰۹۹۸۲۸۸۵۸۰۰۷۹۴
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۰۲/۲۸

رأی دادگاه بدوی

پیرامون دعوی خواهان … با وکالت مع الواسطه ش. ش. با وکالت دادگستری د. ر. به طرفیت گ. الف. و م. … و ش. . و ….و. … و ز. ش. و الف. س. و س. ع. به خواسته صدور حکم بر اثبات جعلیت و بی اعتباری مبایعه نامه عادی مورخ ۸۳/۱۰/۲۹ نسبت به سهم الارث قانونی موکله از عرصه و اعیان پلاک ثبتی ۴۲/۸۶۵۰ بخش ۱۲ تهران مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال با حلب نظر کارشناس رسمی دادگستری بانضمام کلیه خسارات قانونی که وکیل خواهان در شرح دعوی خویش چنین مختصرا اذعان داشته که موکل از ورثه مرحوم الف. زاده بوده که در قرارداد عادی مورخ ۸۳/۱۰/۲۹ حضور نداشته و امضا ایشان جعل شده است لذا قرارداد نسبت به سهم موکل اعتبار نداشته وفق خواسته تقاضای محکومیت دارم دادگاه با امعان نظر به محتویات پرونده و شرح دعوی خواهان و مداقه در مستندات ابرازی ایشان و نظر به اینکه از جانب الف. ( عسگر ) س. در پرونده کلاسه ۸۲۷/۳/۸۵ ثبت به خواندگان (ورثه الف. …) دادخواست الزام به تنظیم سند و تحویل مبیع مستند براساس قولنامه عادی مورخ ۸۳/۱۰/۲۹ طرح دعوی و دادنامه شماره ۱۲۲۸ صادر و دادنامه ۴۰۴ راجع به واخواهی آن رد و از جانب شعبه محترم ۳۲ محاکم تجدیدنظر استا ن تهران دادنامه بدوی تایید و قطعیت و به مرحله اجرا درآمده است و براساس نسبت به دعوی خواهان مبنی بر بطلان قرارداد ۸۳/۱۰/۲۹ در کلاسه ۹۱۰۸۹۳ مطابق دادنامه شماره ۹۳۰۲۷۳-۹۳/۳/۱۷ ان را مشمول اعتبار امر مختومه دانسته و قرار رد دعوی صادر شده است و این دادنامه وفق رای شماره ۹۳۰۹۴۸-۹۳/۷/۱۲ صادره از شعبه محترم ۵۹ محاکم تجدیدنظر استان تهران قطعیت و تایید شده است و نظر به اینکه همانطور که در دادنامه ۹۳۰۲۷۳ مذکور است و اینکه اساس دادنامه ۱۲۲۸ بر پایه قرارداد عادی ۸۳/۱۰/۲۹ می باشد که بی اعتیار آن در خواست و مبنای دادخواست است و اینکه دادنامه ۱۲۲۸ که جز اسناد رسمی می باشد تا زمانیکه موجبی برای بی اعتباری دادنامه موجود نداشته و آنرا از اعتبار خارج نساخته باشد نمی توان بر خلاف آن تصمیم اتخاذ داشت به عبارت دیگر تا زمانیکه دادنامه یاد شده نقض و از اعتبار نیفتاده باشد رای و اتخاذ تصمیم مغایر آن وجهات قانونی نداشته است لذا دادگاه دعوی خواهان را بدین شکل مورد پذیرش قرار نداده و مستندا به بند ۶ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی آنرا مشمول امر مختومه دانسته لذا قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه هشتم دادگاه حقوقی اسلامشهر- رضا زالی اصل

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظرخواهی۱- خانم م. … ۲-خانم ش. ش. به طرفیت آقایان و خانمها ۱- گ. الف. ۲- م. ۳- ش. ۴- و. شهرت همگی … ۵- ز. … ۶- الف. س. ۷- س. ع. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۷۰ مورخ ۹۴/۹/۱۵ شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن و در مورد دعوی تجدیدنظرخواهان مبنی بر صدور حکم بر اثبات جعلیت و بی اعتباری مبایعه نامه عادی مورخ ۸۳/۱۰/۲۹ نسبت به سهم الارث قانونی از عرصه و اعیان پلاک ثبتی ۴۲/۸۶۵۰ بخش ۱۲ تهران و مطالبه کلیه خسارات قانونی قرار رد دعوی بلحاظ اعتبار امر مختومه صادر شده است . دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض موثر موجهی که موجب نقض دادنامه تجدید نظر خواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد . لذا با رد تجدید نظرخواهی به استناد ماده ۳۵۳ قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می شود. این رای قطعی است.
شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظراستان تهران – رئیس و مستشار
حمیدرضا قمری – محمد کیالاشکی/پژوهشگاه قوه قضاییه