اثبات بزه سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص، منوط به اخذ حکم حجر بزه دیده نیست

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۸۰۲۵۵۰۰۱۱۷۸
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۰۸/۰۸
 

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م. س. با وکالت آقای م. پ. دائر بر سوء استفاده از ضعف نفس موضوع شکایت آقای الف.س. با وکالت خانم الف.ف. با توجه به شرح محتویات پرونده شکایت شاکی بدین توضیح که نامبرده مدعیست متهم (برادرش)با سوء استفاده از ضعف جسمانی و عقلی پدرش اقدام به اخذ وکالت نامه به شماره … در دفتر اسناد رسمی شماره … نموده بواسطه آن اموال منقول و غیر منقول نامبرده را به خود انتقال داده است با توجه به شرح محتویات پرونده ،شکایت شاکی ،مستندات موجود در سابقه از جمله گواهی هیئت پنج نفره کمسیون پزشکی قانونی که از سوی طرفین مصون از تعرض و اعتراض مانده است و اشعار می دارد ( مدارک پزشکی ارائه شده موید ابتلاءنامبرده به عوارض بیماری پارکینسون وضعف قوا مغزی حداقل از آبانماه ۱۳۸۹ بوده و از آن زمان تا هنگام فوت واز جمله در تاریخ مورد نظر دادگاه ۹۰/۱/۱۷توانایی تصمیم گیری در مورد امور مالی خودرا نداشته است) دفاعیات بلا وجه متهم و وکیل مدافعش ،کیفر خواست بدون شماره و تاریخ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری بزه انتسابی به متهم محرز و مسلم است فلذا دادگاه مستندا بماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ حکم به محکومیت متهم به تحمل شش ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ری – حسن کاظم نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آقای م. س. با وکالت خانم ل. ص. و آقای م. پ. از دادنامه شماره ۹۴۰۵۶۶ مورخ ۹۴/۱۰/۲ صادره از شعبه از شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری ۲ تهران مشعر بر محکومیت غیر قطعی نامبرده به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری بابت ارتکاب بزه سوء استفاده از ضعف نفس تقاضای تجدیدنظر نمودند خلاصتاً توضیح دادند مرحوم ه. س. در کمال صحت و سلامت و با اراده خویش به دفتر خانه اسناد رسمی مراجعه و مبادرت به تنظیم سند نموده است نظریه پزشکی قانون جنبه طریقت دارد و ایشان ابتداء باید حکم حجر را اخذ می کردند و در گرفتن وکالتنامه سوء نتیتی نداشته است دادگاه با توجه به محتویات پرونده هرچند مطابق ماده ۵۹۶ قانون مجازات (تعزیرات اسلامی ) علاوه بر مجازات حبس، جزای نقدی هم پیش بینی شده است و این موضوع در رای مغفول مانده است به لحاظ اینکه شاکی یا دادستان معترض حکم نمی باشند دادگاه تجدیدنظر بدون درخواست آنها نمی تواند مجازات را بیشتر نماید در ماهیت قضیه از آنجا که هئیت سه نفره و پنج نفره کمیسیون پزشکی قانونی به بیماری پارکینسون و ضعف توان مغزی و عدم توانایی تصمیم گیری در امور مالی مرحوم ه. س. اظهار نظر کردند نیازی به اخذ حکم حجر نمی باشد و از طرف دیگر حسب اظهارات طرفیت دعوی، مرحوم س. دارای امضاء هم بودند حال آنکه صرفاً اثر انگشت روی سند درج گردیده تحقیق شماره ۴/ ۶۱۵۴/۲۳۰۶۰۰/ ۹۱ مورخ ۹۲/۳/۱۹ مرجع انتظامی و مدارک پزشکی حکایت از آن دارد مرحوم س. در بستر بیماری بوده است بنابراین فقدان سوء نیت با توجه بیماری آقای س. و تنظیم سند وکالت در آن شرایط و مطلع نکردن سایر ورثه از قضیه تنظیم وکالت قابل پذیرش نمی باشد اما با توجه به حضانت از پدر در شرایط بیماری وی مستنداً مواد ۴۶ و ۵۱ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی میزان شش ماه مجازات حبس تعزیری وی را به مدت دو سال به حالت تعلیق ساده قرار می دهد و اعلام می دارد در صورت تکرار جرم تعزیری درجه ۷ به بالا یا جرم عمدی موجب دیه یا قصاص یا حد مجازات جرم جدید به همراه مجازات فوق قابل اجراء خواهد بود و بدین وصف و مستنداً به ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری اعتراض را مردود اعلام و دادنامه تجدیدنظرخواسته به شرح فوق تائید می گردد. این رای قطعی است.
شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار
هدایت اله جوادی – محسن ولایی/پژوهشگاه قوه قضاییه