ابطال شرط داشتن یک سال سابقه مستمر در آخرین کارگاه برای دریافت بیمه بیکاری

شماره دادنامه:۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۳۶۱۹
تاریخ دادنامه:
۱۴۰۲/۳/۹
مرجع رسیدگی:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
طرف شکایت:
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال فصل دوم شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده های بیمه بیکاری (ابلاغی اردیبهشت ۱۳۹۵ ) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش کار

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد:

شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده های بیمه بیکاری ابلاغی اردیبهشت ۱۳۹۵ فصل دوم مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده بیمه بیکاری….
(ب) مدارک اختصاصی در این بخش متقاضیان به دو دسته تقسیم می شوند:
دسته اول : کارگران اتمام قرارداد
کارگرانی که تاریخ قرارداد کتبی کار آنها به پایان رسیده و کارفرما با آنها قرارداد جدید امضا نمی کند. نکته مهم کارگر مورد نظر می بایستی در آخرین کارگاه حداقل یک سال اشتغال به کار داشته باشد. “

رأى هیأت عمومی

اولاً براساس بند (الف) ماده ۶ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹/۶/۲۶، یکی از شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری این است که بیمهشده قبل از بیکار شدن حداقل شش ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد.
ثانیاً براساس آرای شماره ۲۳ مورخ ۱۳۹۴/۱/۱۷ و ۹۰۳ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شرط داشتن یک سال سابقه مستمر در آخرین کارگاه به عنوان شرط لازم برای دریافت مقرری بیمه بیکاری مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است بنا به مراتب فوق فصل دوم شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده های بیمه بیکاری ابلاغی اردیبهشت ماه (۱۳۹۵ که براساس آن مقرر شده است: کارگر مورد نظر می بایستی در آخرین کارگاه حداقل یک سال اشتغال به کار داشته باشد»، با بند (الف) ماده ۶ قانون بیمه بیکاری و آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری