آیا چک بعد از برگشت خوردن قابل انتقال به دیگری هست تا شخص ثالث اقامه دعوا کند یا الزاما همان شخصی که چک در وجه او صادرشده و به نام او در سامانه ثبت شده باید اقامه دعوا کند؟

پرسش و پاسخ چک

بنده چکی رو در وجه آقایی صادر کردم که به دلیل اختلاف حساب، برگشت خورد.

آیا چک بعد از برگشت خوردن قابل انتقال به دیگری هست تا شخص ثالث اقامه دعوا کند یا الزاما همان شخصی که چک در وجه او صادرشده و به نام او در سامانه ثبت شده باید اقامه دعوا کند؟

پاسخ

بله.

چک پس از برگشت نیز قابل انتقال است اما جنبه کیفری خود را از دست می دهد.

ضمنا انتقال چکهای صیادی قبل از برگشت خوردن، ممکن است و صادرکننده و دارنده چک باید در سامانه تأیید کنند که چک به فرد دیگری منتقل شود و سپس انتقال گیرنده چک نیز باید در سامانه صیاد انتقال چک بنام خود را تأیید نماید.

انتقال چک صیادی که منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت شده است در سامانه صیاد و بصورت سیستمی، ممکن نیست.