آیا می‌توان قرارداد اجاره را قبل از موعد برهم زد؟

برهم زدن قرارداد اجاره پیش از موعد از جمله مواردی است که در قانون بیان شده است. اساسا اجاره به معنای آن است که فردی (مستأجر) منافع یک موضوع خاصی را از فرد دیگر (موجر) تملک‌ و در ازای این تملک و بهره‌برداری مبلغی را به عنوان اجاره‌بها به موجر بپردازد.

برهم زدن قرارداد اجاره

قرارداد اجاره از آن دسته عقودی است که دو طرف قرارداد نمی‌توانند پس از امضاکردن آن را به میل و اراده خود برهم بزنند مگر با توافق یکدیگر. به بیان دیگر در واقع عقد اجاره یک عقد لازم و بدون برگشت است مگر در شرایط خاص؛ بنابراین در شرایط خاصی قانون اجازه فسخ قرارداد اجاره را داده است.

این شرایط عبارت‌اند از: معیوب‌ بودن ملک مورد اجاره قبل یا در اثنای مدت اجاره یا در مواردی که دو طرف در قرارداد در این زمینه توافق کرده باشند موجر یا مستأجر می‌توانند برای برهم زدن قرارداد اجاره درصورتی‌که به توافق نرسند، تقاضای خود را در قالب تنظیم دادخواست به مراجع قضایی تقدیم کند.

تخلیه قبل از موعد

یکی از موضوعات در اجاره آن است که مالک و مستأجر با هم به این توافق رسیده باشند که در صورت عمل‌نکردن به شرطی مشخص از سوی مالک تا تاریخ مشخص، مستأجر حق بر هم زدن قرارداد اجاره را داشته باشد یا برعکس.

به‌عنوان‌مثال: بین مستأجر و مالک شرط شود که در ملک مورد اجاره تا فلان تاریخ تعمیرات انجام شود و اگر طبق این شرط مالک تا تاریخ مذکور اقدام به تعمیرات ملک خود نکند، مستأجر می‌تواند قرارداد اجاره را برهم زده و تخلیه ملک قبل از پایان موعد اجاره را داشته باشد یا این‎که در قرارداد اجاره شرط شود که در صورت عدم پرداخت به‌موقع اجاره‌بها موجر حق برهم‌زدن قرارداد و تخلیه ملک را خواهد داشت.

چنانچه در قرارداد از این نظر که آیا امکان برهم‌زدن قرارداد در آن شرط شده است یا خیر ابهام وجود داشته باشد، بر طبق اصول حقوقی اصل بر این است که امکان برهم زدن قرارداد اجاره وجود ندارد.

بهتر است در قراردادهای اجاره این شرط وجود داشته باشد که موجر یا مستأجر درصورتی‌که مایل به فسخ و برهم زدن قرارداد اجاره باشند یک یا دو ماه قبل از برهم‌زدن اجاره به‌طرف مقابل اعلام کنند، در این صورت با تسویه‌حساب موجر و مستأجر، قرارداد اجاره به پایان می‌رسد.