آیا ممنوع الخروجی برای محکوم علیه رأی دادگاه خارجی اعمال میشود؟

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۱۳۴۲
شماره پرونده : ۱۴۰۱_۱ /۳_۱۳۴۲ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۱/۲۰

استعلام :

با توجه به ماده ۲۳ قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه مصوب ۱۳۸۹ و ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا ممنوع الخروجی برای محکوم علیه رأی دادگاه خارجی اعمال میشود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، با توجه به مواد ۱۶۹ و ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، احکام محاکم خارجی با رعایت مقررات قانونی و طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا گذاشته میشود. ثانیاً، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ از لواحق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ناظر به اجرای احکام راجع به محکوم علیه است و به موجب ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، مقررات این قانون؛ از جمله اعمال ماده ۲۳ آن در مورد آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، مجری است و از آن جا که وفق ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، اجرای احکام محاکم خارجی توسط محاکم ایران صورت میگیرد؛ مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴؛ از جمله ماده ۲۳ این قانون در خصوص آرای محاکم خارجی که دادگاه ذیصلاح ایران مطابق ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دستور اجرای آن را داده است، قابل اعمال است.