آیا زوجه از دیه مربوط به شوهر مقتول خود سهم الارث دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی شماره ۲۴۹۰/۷

مورخ ۱۳۶۵/۵/۲۱

اداره کل حقوقی قوه قضائیه

پرسش : با توجه به ماده ۴۷ قانون حدود و قصاص که به موجب آن زن یا شوهر در قصاص و عفو و اجرا اختیاری ندارند آیا زوجه از دیه مربوط به شوهر مقتول خود سهم الارث دارد یا خیر؟

مطابق مفاد ماده ۴۷ قانون حدود و قصاص و مقرارت آن در هنگام وقوع قتل یکی از زوجین، زوج یا زوجه در قصاص و عفو و اجرای مجازات مجرم احتیاری ندارند و این ماده فقط زن و شوهر را از قصاص و عفو و اجراء منع نموده، لیکن وراثت آن ها و حق اقامه شکایت کیفری و اخذ دیه را از آنان سلب ننموده است و با این کیفیت مطابق قاعده ارث در صورتی که وقوع قتل منجر به اخذ دیه گردد، زن و یا شوهر سهم الارث خود را از دیه می برند.