آیا زن و یا دختر مجرد برای هر نوع عمل زیبایی از جمله بینی و یا پروتز اعضای بدن نیاز به اجازه همسر یا پدر دارد؟

اگر فرد متقاضی عمل بالاتر از سن ۱۸ سال باشد، چه متأهل و چه مجرد، نیازی به امضا و رضایت ولی و یا شوهر خود ندارد و بر اساس قانون میتواند به تنهایی برای جراحی زیبایی و یا هر عمل دیگری اقدام کند.

 علی هذا مخالفت شوهر یا پدر در خصوص زن یا دختر بالای ۱۸ سال مبنی بر مخالفت با عمل زیبایی وجاهت قانونی نداشته و زن میتواند بدون اذن و اجازه شوهر یا پدر خود نسبت به هرنوع عمل زیبایی اقدام نماید.