?????????????????????????????????????????????????????????

آیا زنان شاغل موظف به تامین هزینه های زندگی مشترک هستند؟

طبق ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی، زن حق دارد در دارایی خود به طور مستقل هرگونه تصرفی داشته باشد. از این رو  بر اساس قانون و شرع، زنان نه تنها مالک تمام اموال و درآمدهایشان هستند، بلکه وظیفهای برای تأمین هزینههای فرزندان و خانواده خود نیز ندارند.

 براساس ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی، مرد مکلف به پرداخت نفقه همسر و فرزندانش شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تحصیل و تمامی مایحتاج آنها میباشد و هیچ ارتباطی به شاغل بودن زن ندارد و حتی اگر زن درآمد بالایی هم داشته باشد، شوهر موظف به پرداخت نفقه میباشد.

زن هیچ اجبار قانونی و شرعی برای خرج کردن درآمد خود در منزل ندارد.

همچنین زنان حق دارند که اطلاعات مربوط به اموال، حساب بانکی و گردش مالی خود را از دسترس دیگران حتی شوهر، پدر، برادر، فرزند و هر فرد دیگری مخفی کنند.