آیا رضایت نامه ای که پزشکان قبل از عمل جراحی میگیرند، اتفاقاتی که ممکن است در طول جراحی پیش بیاید را شامل میشود؟

آیا رضایت نامه ای که پزشکان قبل از عمل جراحی میگیرند، اتفاقاتی که ممکن است در طول جراحی پیش بیاید را شامل میشود؟

در صورت رضایت دادن میشود از پزشک شکایت کرد؟

رضایت یا برائت در واقع اجازه بیمار به پزشک برای انجام عمل جراحی است و به معنای آن نیست که هر اتفاقی را شامل گردد.

در صورتی که به دلیل تقصیر پزشک اتفاقی برای بیمار پیش بیاید، حتی اگر برائت هم گرفته شده باشد مسئولیت وجود دارد و پزشک ضامن دیه است.
در صورتی که پزشک در عمل جراحی موجب صدمه و تلف بیمار گردد ولی اعمالش با موازین پزشکی مطابق باشد مسئولیت ندارد حتی اگر برائت نگرفته باشد.

بنابراین ملاک اصلی در تعیین مسئولیت، قصور پزشک میباشد نه برگه رضایت نامه.

بیمار میتواند از پزشک معالج شکایت نماید. در این صورت پس از طرح موضوع در دادسرا به دستور مقام قضایی، پرونده به کمیسیون پزشکی ارجاع می گردد و در صورت اثبات تقصیر پزشک ایشان به پرداخت دیه محکوم میشوند.