آیا در خصوص رأی داوری که به آن اعتراض نشده و قطعیت یافته است، میتوان محکوم علیه این رأی را در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ بازداشت کرد؟

۱۴۰۲/۰۵/۱۰
۷/۱۴۰۲/۲۸۱
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۲۶-۲۸۱ح

استعلام:
آیا در خصوص رأی داوری که به آن اعتراض نشده و قطعیت یافته است، میتوان محکوم علیه این رأی را در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ بازداشت کرد؟

پاسخ:
اولا،ً مطابق مواد ۴۸۸ و ۴۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عـمومی و انـقلاب در امور مـدنی مصوب ۱۳۷۹و ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ،۱۳۷۶ اجرای آرای داوری به وسیله اجرای احکام دادگاه ها به عمل می آید؛ بنابراین، با عنایت به اینکه وفق ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،۱۳۹۴ آرای مدنی مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، مقررات این قانون در مورد آن مجری است، آرای داوری مشمول این قانون؛ از جمله ماده ۳ آن میباشد و دادگاه صادرکننده اجراییه به عنوان مرجع اجراکننده آن مـطابق مواد ۲ و ۳ این قانون، دستور بازداشت محکومعلیه را صادر میکند.
ثانیا،ً ملاک درخواست اجرای رأی داور و اعمال ماده ۳ قانون صدرالذکر،قطعیت رأی داور است؛ هرچندنسبت به آن اعتراض نشده باشد وبه سبـب سپـری شدن مهـلت قـانونی اعتراض (مندرج درماده ۴۹۰قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹) رأی داور قطعیت یافته باشد.

دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه