آیا دادگستری به عنوان مرجع عام رسیدگی به تظلمات، وظیفه اجرای آرای هیأت موضوع ماده ۳۸ قانون شهرداریها را دارد؟

نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۱۴۰۲/۳۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۳

سوال:

آیا دادگستری به عنوان مرجع عام رسیدگی به تظلمات، وظیفه اجرای آرای هیأت موضوع ماده ۳۸ قانون شهرداریها را دارد؟ آیا اجرای آراء کمیسیونها و نهادهای شبهقضایی توسط اجرای احکام دادگستریها، مستلزم تصریح قانون است؟

پاسخ:

صرف نظر از آنکه در فرض استعلام به هیأت موضوع ماده ۳۸ قانون شهرداری تصریح شده و ظاهراً مقصود هیأت موضوع ماده ۳۸ آییننامه معاملات شهرداری پایتخت (آییننامه معاملات شهرداری تهران) مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استانها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۱۳۹۰) است، قانونگذار در این آییننامه مقررهای مبنی بر آنکه اجرای رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آن بر عهده اجرای احکام دادگستری است، وضع نکرده است و بدون تصریح مقنن اجرای احکام دادگستری تکلیفی در این خصوص ندارد و با سکوت مقنن، اصل آن است که مرجع صادرکننده رأی باید آن را اجرا کند.