آیا تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری همانند تخلفات انتظامی وکلا مشمول مرور زمان تعقیب میشود؟

استعلام :
۱- آیا تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری همانند تخلفات انتظامی وکلا مشمول مرور زمان تعقیب میشود؟ ۲- در صورت مثبت بودن پاسخ، مدت شمول مرور زمان از تاریخ وقوع تخلف چه میزان است؟

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۱۳۵۶
شماره پرونده : ۱۴۰۱-۱۰۰-۱۳۵۶ع
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۱/۱۹

 پاسخ:
ماده ۷۰ آییننامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ که مقرر داشته «در تخلفات انتظامی که دو سال از تاریخ وقوع آن منقضی گردیده و تعقیب نشده باشد و یا دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی آن گذشته و منتهی به صدور حکم نشده، تعقیب موقوف خواهد شد»، به موجب رأی شماره ۲۰۵ مورخ ۲/۴/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است؛ بنابراین تخلفات انتظامی مقرر در قانون کارشناسان رسمی دادگستری، مشمول مرور زمان نمیشود.