آیاحکم توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد برای مهریه جایز است؟

سوال:
زوج محکوم به پرداخت مهریه شده است. زوجه وکالتنامه ای ارائه داده که طی آن زوج با وکالتنامه ای سه دانگ یک قطعه زمین را که واگذاری شهرداری میباشد اما فاقد پلاک ثبتی است٬ از فردی خریداری و سه دانگ دیگر آن متعلق به شخص دیگری میباشد. حال٬ سوال اینست که آیا زوجه میتواند تقاضای توقیف و مزایده زمین مذکور را نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۲۱/۲/۱۳۹۴ ـ ۴۵۵/۹۴/۷ شماره نظریه

صرف نظر از اینکه وکالت در انجام معامله نسبت به مال غیرمنقول٬ دلیل بر مالکیت وکیل نسبت به مال مزبور نمیباشد٬ مطابق ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی مصّوب ٬۱۳۵۶ توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکو ٌم علیه٬ وقتی جائز است که محکو ٌم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک (ولو نسبت به سهم مشاعی از آن) شناخته شده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *