آیاحکم توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد برای مهریه جایزاست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۲۱/۲/۱۳۹۴ ـ ۴۵۵/۹۴/۷ شماره نظریه

 

سوال:
زوج محکوم به پرداخت مهریه شده است. زوجه وکالتنامه ای ارائه داده که طی آن زوج با وکالتنامه ای سه دانگ یک قطعه زمین را که واگذاری شهرداری میباشد اما فاقد پلاک ثبتی است٬ از فردی خریداری و سه دانگ دیگر آن متعلق به شخص دیگری میباشد. حال٬ سوال اینست که آیا زوجه میتواند تقاضای توقیف و مزایده زمین مذکور را نماید؟

 

پاسخ:

صرف نظر از اینکه وکالت در انجام معامله نسبت به مال غیرمنقول٬ دلیل بر مالکیت وکیل نسبت به مال مزبور نمیباشد٬ مطابق ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی مصّوب ٬۱۳۵۶ توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم علیه٬ وقتی جائز است که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک (ولو نسبت به سهم مشاعی از آن) شناخته شده باشد.