آیا در دعوى الزام به فک رهن، لازم است که مرتهن هم طرف دعوى باشد؟

 در دعوى الزام به فک رهن، اثر تکلیفى راى محکومیت صرفاً ناظر بر راهن است و راى اثر وضعى بر عقد رهن ندارد. مفاد حکم، الزام راهن به پرداخت حقوق و دیون موضوع رهینه و خارج کردن رهینه از قید رهن است و این الزام هیچ شمولى به مرتهن و هیچ اثرى بر رهن ندارد. بنا بر این ضرورتى به طرف دعوى قراردادن مرتهن نیست.

 بر خلاف آنچه در دعوى الزام به فک رهن گفته شد، در دعاوى:

اعلام بطلان سند رهنى
 اعلام بى اعتبارى سند رهنى
الزام به تنظیم سند رسمى با حفظ حقوق مرتهن
الزام به تنظیم سند صلح مشتمل بر رهن
اعلام بطلان یا بى اعتبارى سند صلح مشتمل بر رهن
تقسیم مال مشاع( در فرضى که مال در رهن باشد و یا در بین اموال موضوع تقسیم مال مرهونه اى باشد)
فروش مال مشاع( هرگاه مال در رهن باشد)
تنظیم سند اجاره با حفظ حقوق مرتهن
تجویز انتقال منافع با حفظ حقوق مرتهنن

به جهت شمول آثار حکم به مرتهن، لازم است که مرتهن طرف دعوى واقع شود.