آرای شورای حل اختلاف منحصراً قابل تجدیدنظر در دادگاه بدوی بوده و قابل فرجام‌ خواهی نیستند.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۷/۱۹
شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۲۸۱

خلاصه جریان پرونده

 در تاریخ ۱/۲/۹۲ آقای ی.خ. دادخواستی به طرفیت آقای ه.ق. به خواسته فسخ قرارداد فضولی نسبت به یک باب مغازه که قانوناً در اختیار او بوده به دادگاه عمومی شهرکرد تقدیم و اظهار داشته اینجانب طبق دادنامه شماره ۱۳۰۴/۸۲ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهار محال و بختیاری مستأجر یک باب مغازه متعلق به خوانده هستم و ایشان به صورت فضولی اقدام به تنظیم قرارداد مغازه‌ ای که قانوناً در اختیار بنده بوده است با آقای ف.الف. نموده است پرونده به منظور رسیدگی به شورای حل اختلاف ارسال شده خوانده اظهار داشته خواهان مستأجر من نیست برادرش ع.خ. در سال ۷۲ مستأجر من بوده که حکم تخلیه علیه ایشان صادر گردیده. قاضی شورا پس از استماع توضیحات و مدافعات طرفین طبق دادنامه شماره ۴۰۰۱۳۱-۳۰/۴/۹۲ قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر می‌نماید. آقای ی.خ. به قرار فوق اعتراض و دادخواست تجدیدنظر تقدیم داشته و شعبه اول دادگاه عمومی شهرکرد به‌ عنوان مرجـع تجـدیـد نظـر رأی تجدیدنظر خواسته را مورد تأیید قرار داده است (دادنامه شماره ۱۰۰۸۱۱- ۲۵/۷/۹۲) آقای ی.خ. نسبت به دادنامه فوق اعتراض و دادخواست فرجام‌ خواهی تقدیم داشته است قاضی شعبه ۲۴ شورای حل اختلاف نظر به اینکه شرط فرجام‌ خواهی از دادنامه مورد نظر اینست که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده باشد و دادنامه شماره ۱۰۰۸۱۱-۲۵/۷/۹۲ در مقام تجدید نظرخواهی صادر شده دعوی مطروحه را قابل استماع ندانسته و قرار عدم استماع آن را صادر می‌ نماید آقای ی.خ. نسبت به این رأی تجدید نظرخواهی نموده و شعبه اول دادگاه عمومی شهرکرد نظر به اینکه تشخیص قابل فرجام بودن یا نبودن رأی در صلاحیت دیوان عالی کشور است قرار تجدیدنظرخواسته را فسخ و پرونده را به شورای حل اختلاف اعاده داده تا به دیوان عالی کشور ارسال دارند. از سویی آقای ی.خ. در تاریخ ۱۹/۹/۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۴۰۰۱۳۱-۳۰/۴/۹۲ دادخواست اعاده دادرسی تقدیم داشته و شعبه اول دادگاه عمومی شهر کرد به‌ موجب دادنامه شماره ۱۱۶۶-۱۹/۱۱/۹۲ به لحاظ اینکه منحصراً احکام قطعیت یافته می‌ تواند مورد درخواست اعاده دادرسی قرار گیرد و قرار عدم استماع دعوی از شمول این حکم خارج از قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر می‌ نماید. آقای ی.خ. به این رأی نیز اعتراض و درخواست رسیدگی فرجامی کرده است. دادخواست فرجامی دیگری نیز از طرف آقای ی.خ. دایر بر فرجام‌ خواهی نسبت به دادنامه‌ هایی که مشخصات آن ها در صدر گزارش قید گردیده تقدیم شده که کلیه دادخواست‌ ها و سوابق به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه محول شده است.

رای دیوان

فرجام‌ خواهی آقای ی.خ. نسبت به دادنامه‌ های شماره ۱۹۱-۲۶/۹/۹۲ و ۳۰۸-۲۴/۶/۹۲و ۱۰۰۸۱۱-۲۵/۷/۹۲ و ۴۰۰۱۳۱-۳۰/۴/۹۲ دادگاه عمومی شهرکرد قابل پذیرش به نظر نمی‌ رسد زیرا مطابق ماده ۳۱ قانون شوراهای حل اختلاف آرای شورای حل اختلاف منحصراً قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه عمومی است که مرجع تجدید نظر نسبت به آن ها اتخاذ تصمیم نموده بنابه مراتب آرای فرجام‌ خواسته موقعیت سیر و رسیدگی در دیوان عالی کشور را نداشته و فرجام‌ خواهی مردود اعلام می‌ گردد.
رئیس شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور- مستشار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *